Full-Time
บริษัท ธรรมฉัตร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
Posted 2 เดือน ago

Responsibility:

 • ควบคุมการดำเนินงานภายในสาขา ดูแลยอดขาย อัตราการเติบโต และควบคุมค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากความเสียหายของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแผนงานที่บริษัทวางไว้
 • จัดการสต็อคสินค้าให้มีการหมุนเวียนอยู่เสมอ เพื่อลดสินค้าขาดแคลนและสินค้าหมดอายุ รวมถึงควบคุมการแจ้ง เบิกสินค้า ให้มีปริมาณที่เพียงพอและสอดคล้องกับปริมาณการขาย โดยคำนึงถึงความถูกต้อง และจัดทำ รายงานการเบิกสินค้า ของสาขา รายงานสินค้าหาย (แตก หัก ชำรุด สินค้าไม่อยู่สภาพพร้อมขาย และ อื่นๆ)
 • ให้ความร่วมมือกับฝ่าย “Loss & Prevention” ในกรณีส่งเจ้าหน้าเพื่อเข้าตรวจสอบความเรียบร้อยของร้านแต่ละสาขาตามนโยบายของบริษัท
 • ดูแล และจัดการระบบการเงิน พร้อมนำส่งรายได้ของสาขาเข้าสู่บริษัท ตามวันเวลาที่กำหนด
 • ทำบันทึกยอดส่งเงินรายวัน เงินขาด/เกิน แคชเชียร์ ส่งเข้าสำนักงานใหญ่ และจัดทำรายงานรายวัน และ รายเดือน
 • บริหารร้าน ดูแลการจัดวาง (Display) สินค้าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สวยงาม ตามแนวทางของบริษัท (โดยแผนกMarketingจะมีข้อแนะนำและแนวทางปฏิบัติให้) โดยไม่ให้สินค้าขาดจากชั้นวาง
 • ดูแลความเป็นระเบียบ ความสะอาดและสวยงามในร้านและหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท และ สามารถดึงดูดลูกค้าได้ตลอดเวลา และดูแลรับผิดชอบการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆภายในร้านให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ
 • ดูแลและบริหารบุคลากร (เจ้าหน้าที่ประจำร้าน / PC) ให้มีการปฏิบัติการตามมาตรฐานการบริการ มาตรฐานการขาย และมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดและป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินบริษัท
 • ผู้นำในการจัดการประชุมหรือพูดคุยกับพนักงานภายในสาขาทุกวัน จากการเข้าเยี่ยมหรือคุยทางโทรศัพท์เพื่ออัพเดตสถานะการขายและข้อมูลสินค้า รวมถึงการอบรมพนักงานให้มีความรู้
 • รับทราบและเปิดโอกาสให้พนักงานชี้แจ้ง ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้แก่พนักงาน นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ
 • เป็นผู้ประสานงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงเป็นคนกลางประสานงานด้านการสื่อสารข้อมูล นโยบาย คำสั่ง ระเบียบข้อปฏิบัติและข้อบังคับต่างๆไปยังลูกทีมได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์
 • ให้ความร่วมมือใน และรับผิดชอบในการเป็นผู้อบรมพนักงานใหม่ภายในสาขา ภายใต้โปรแกรมบังคับ “Being a part of Frolina Family Program” ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และนโยบายของบริษัท และเพื่อให้พนักงานได้รู้จักและเข้าใจกิจการงาน วัตถุประสงค์ ของบริษัท และเกิดความคุ้นเคยกับพื้นที่ หน้าที่ความรับผิดชอบและเพื่อนร่วมงาน ในสาขานั้นๆ และในองค์กร
 • ดูแล และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ลูกทีมอย่างเป็นธรรม และรายงานผลต่อ Domestic Trade Manager (เนื่องบริษัทกำลังปรับโครงสร้างองค์กร ดังนั้นให้ปัจจุบันรายงานตรงกับ VPไปก่อน) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายขององค์กร
 • ให้การประสานงานและอำนวยความสะดวก รวมทั้งให้ร่วมสังเกตการณ์ดูแล ความคืบหน้าและรายงานต่อฝ่ายที่รับผิดชอบโดยตรงของ  ในการตกแต่งปรับปรุงร้านค้า หรือ ก่อสร้างตกแต่งร้านใหม่สาขาใหม่ในพื้นที่ ที่ดูแล
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualification:

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์การดูแลร้านค้า หรือ หน่วยธุรกิจ ในแต่ละพื้นที่ มามากกว่า 1ปี  หากมีประสบการณ์โดยตรงในการดูแลร้านด้าประจำห้างสรรพสินค้าแต่ละที่มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นผู้นำ และ มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี ทัศนคติดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานภายใต้กรอบเวลาที่จำกัด และแรงกดดันได้
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และในวันหยุดได้เป็นครั้งคราว (สามารถสลับวันหยุดได้)
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว (ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของร้านค้า)
 • สามารถขับขี่ยานพาหนะได้ มียานพาหนะเป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะนั้น ๆ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

Benefit:

 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
 • โบนัสประจำปี เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี
 • วันหยุดประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ฟรี ตามสัดส่วน ทุกปี

Workday:

 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน เวลา 10.00 – 19.00น.
 • ห้ามหยุดวันเสาร์ อาทิตย์ (แต่สามารถยืนหยุ่นได้ในบางครั้ง และสลับวัหยุดได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อน)

Work Place:

Apply Online

Personal Information

A valid email address is required.
A valid phone number is required.

ข้อมูลเพิ่มเติม