Full-Time
บริษัท ธรรมฉัตร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
Posted 2 เดือน ago

Responsibility:

 • ค้นหาโอกาสในการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามแนวทางของกลยุทธ์การตลาดและ Branding
 • ระดมสมอง Brainstroming เพื่อปรึกษาหารือ ถกแนวคิดกับทีมการตลาดและทีมนักออกแบบ
 • ร่วมือกับทีมการตลาดเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า
 • วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ร่วมกับทีมการตลาด ว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ จะมีความสัมพันธ์ต่อความต้องการของการตลาด กลุ่มลูกค้าในทิศทางใด
 • คิดแนวทางการออกแบบจากข้อเสนอของทีมภายในองค์กร และจากพันธมิตร
 • ศึกษาและวิจัยเทคนิคการผลิต และวัสดุที่ใช้ในการผลิต
 • ร่างแบบผ่านคอมพิวเตอร์ หรือเขียนด้วยมือ
 • ใช้ Software ในการเขียนแบบสามมิติ เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงส่วนประกอบอื่น ๆ
 • วางแผนและผลิตตัวอย่างต้นแบบและทดสอบประสิทธิภาพ
 • ปรับปรุงการออกแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว
 • ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มี ในการทำให้ออกแบบดียิ่งขึ้นและเป็นไปตามสมัยนิยม
 • สามารถกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
 • สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด และรู้ถึงลำดับความสำคัญของภาระงานในแต่ละขั้นตอน
 • รวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

Qualification:

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญาตรีหรือโท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้ Software ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบ Adobe Photoshop, Illustrator
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบผลิตภัณฑ์มาโดยตรง
 • มีความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบสูง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี ทัศนคติดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถบริหารจัดการเวลาได้ดี ภายใต้กรอบเวลาที่จำกัด
 • มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี เพื่อหารือ และนำเสนอการออกแบบใหม่ ๆ กับทีมการตลาด

Benefit:

 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
 • โบนัสประจำปี เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี
 • วันหยุดประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ฟรี ตามสัดส่วน ทุกปี

Workday:

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • 9.00-18.00 น.
 • หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

Work Place:

Apply Online

Personal Information

A valid email address is required.
A valid phone number is required.

ข้อมูลเพิ่มเติม