News

ประกาศ เลื่อนการจัดกิจกรรม Frolina Summer Sale 2020

ประกาศ เลื่อนการจัดกิจกรรม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในขณะนี้ Frolina เป็นกังวลอย่างยิ่งต่อการควบคุมการติดต่อของโรค ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการระบาด และตอบสนองต่อการขอความร่วมมือของภาครัฐ Frolina จึงขอเลื่อนกำหนดการจัดงาน Frolina Summer Sale 2020 รวมถึงกิจกรรม Let’s Get Healthier and Happier With Frolina ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

เมื่อมีกำหนดการใหม่ จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

Frolina ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่สนใจในกิจกรรม และสนับสนุน Frolina ด้วยดีเสมอมา และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้